هنرهای مدرن

هنر مدرن مجموعه ای از ایده های در حال تحول در میان تعدادی از آثار هنری است که به دنبال روش های جدیدی برای هنر هستند.

هنر مدرن شامل چندین جنبش، مانند مانند امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم، کوبیسم، فوتوریسم، هنر انتزاعی، و سوررئالیسم.

در هنر معاصر هیچ هدف یا نقطه نظر وجود ندارد. در تلفظ آن، ناهمگن و مبهم است، همانطور که جهان معاصر است. امروزه می توان تصور کرد که تقریبا هیچ محدودیت های زیبایی شناختی یا اخلاقی در بیان هنری قابل حذف نیست.