Modern Art

هنرهای مدرن

هنر مدرن مجموعه ای از ایده های در حال تحول در میان تعدادی از آثار هنری است که به دنبال روش های جدیدی برای هنر هستند.

هنر مدرن شامل چندین جنبش، مانند مانند امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم، کوبیسم، فوتوریسم، هنر انتزاعی، و سوررئالیسم.

در هنر معاصر هیچ هدف یا نقطه نظر وجود ندارد. در تلفظ آن، ناهمگن و مبهم است، همانطور که جهان معاصر است. امروزه می توان تصور کرد که تقریبا هیچ محدودیت های زیبایی شناختی یا اخلاقی در بیان هنری قابل حذف نیست.